Formand Ole Møller Knudsens intro til ekstraordinær generalforsamling vedrørende halmfyringsanlæg den 27. oktober, 2022

28. oktober 2022

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Mors Fjernvarmeværk.

Vi har indkaldt til denne af den særlige grund, at vi gerne vil have medlemmernes opbak-ning til, at vi ønsker at investere i et halmværk.

Herudover synes vi, at det er på sin plads samtidig at informere kort om vores deltagelse i drøftelserne om den kommende varmeplan på Mors.

Der er dog ingen tvivl om, at det i de seneste måneder har fyldt meget, hvordan udgifterne generelt stiger og ikke mindst, hvordan varmeudgifterne stiger.

I Fjernvarmeværket har vi set med bekymring på gasprisernes himmelflugt.

Men herudover har vores driftsleders største skrækscenarie været, om vi overhovedet hen-over vinteren vil kunne skaffe energi, som dog er en forudsætning for, at varmen kan ska-bes uanset prisen.

Henover sommeren er vi som samfund dog generelt blevet beroliget med, at vi dog nok skal have muligheden for at skaffe energien, men vi skal alle spare, både p.g.a. risikoen for mangel på energi og p.g.a. prisen.

Vi varslede i september måned, at der vil komme en kraftig stigning på varmeprisen.

Der indikeres en pris 2023 på ca. kr. 2000,- pr. MWh, hvilket jo er ca. 3 gange så høj som i 2022.

Prisen på gas er heldigvis faldet en del over den seneste tid. Samtidig med dette skal det oplyses for jer, at vi i bestyrelsen har besluttet, at vi forud for, at budgettet for 2023 endeligt fastlægges, hvilket skal indleveres til offentlig myndighed inden årets udgang, vil inddrage vores revisor med henblik på med ham at drøfte mulighederne for ændring af afskrivnings-profiler eller andre tiltag, som vil kunne holde varmeprisen nede. Vi er således meget be-vidste om, at vi netop i 2023 skal forsøge at holde så lav en varmepris som overhovedet muligt, da vi netop fortsat i 2023 er meget afhængige af gas.

Jeg blev fredag eftermiddag sent foreholdt, om det ikke var rigtigt, at Fjernvarmeværket blot kunne tage af de 25 mio., som vi skulle have i fri likviditet.

Jeg har dertil meddelt, at Fjernvarmeværket ikke lige blot har 25 mio. at kunne trække på.
Ved udgangen af 2021 var der kr. 5,6 mio. Kortfristet gæld var kr. 19,2 mio.

Faktisk er det tilfældet, at vi har anmodet om kreditudvidelse i banken på kr. 10 mio. - da vi kan se, at vores likviditet henover vinteren vil kunne blive presset.

Derudover er likviditet jo én ting, en anden ting er egenkapitalen, som ved udgangen af 2021 var kr. 2,6 mio., og et tredje forhold er, at et fjernvarmeregnskab hvert år skal balan-cere. Indtægterne skal ganske enkelt reelt svare til udgifterne. Man må ikke blot spare op i gode tider til anvendelse i dårlige tider.

Jeg kan meddele, at vi for nuværende tror på, at varmeprisen i 2023 bliver noget lavere end de nuværende varslede kr. 2000,- pr. MWh. Det er dog for tidligt at meddele den forvente-de størrelse.

Det eneste vi kan sige er under alle omstændigheder:

Spar på varmen, så meget som I kan, men spar ikke mere, end at I fortsat har en sund bo-lig bagefter uden fugt-/svampeproblemer.

I 2023 er vi meget afhængig af gas og gasprisens udvikling.

Hvorfor det ?

I mange år har gas været en meget billig opvarmningsform.

Vi har endvidere i Fjernvarmeværket haft den fordel, at Bjarne Østergaard under kyndig vejledning har indgået fastprisaftaler på gas, således at vi også på længere sigt vidste, at vi havde en god gaspris.

Dette har bl.a. været årsagen til, at vi har kunnet holde den samme varmepris i 2022, og li-ge nu forventer vi at holde den resten af året.

Vi har i månederne januar-april købt gas til ca. 2 kr./m3.

Fastprisaftaler indgås såvel med en købepligt til et bestemt kvantum, men også til bestemt pris.

Da eksempelvis marts måned var kold, var det dog også nødvendigt at købe gas til mar-kedsprisen.

Det har ikke kunnet lykkes at indgå fastprisaftaler på gas for 2023 til fornuftige priser. Da man standardmæssigt skulle overveje at lægge prisen fast, var den relativt ekstraordinær høj, derefter gik Rusland ind i Ukraine, og da blev prisen ganske ekstraordinær høj.

Derfor er prisen i 2023 som udgangspunkt den løbende markedspris, og dog er vi nu be-gyndt at lave fastprisaftaler på noget, netop da gasprisen har været faldende i en periode.

Nykøbing Mors Fjernvarmeværk er en CO2 kvote virksomhed, hvilket vil sige, at vi skal er-hverve CO2 kvoter svarende til det CO2, som vi udleder.

I mange år er fjernvarmeværker reelt uden beregning blevet tildelt CO2 kvoter fra det of-fentlige således, at vi ikke har skullet købe CO2 kvoter.

Kvotetildelingen er hen over de senere år blevet reduceret, og således i 2021-2025 svaren-de til ca. 20 % af behovet, og det har været nødvendigt at foretage opkøb af CO2 kvoter.

Prisen for disse kvoter har været opadgående, og derfor har bestyrelsen allerede forud for den nuværende energikrise været opmærksom på, at det ville være nødvendigt at forsyne sig med CO2 neutrale energikilder også på grund af tankegangen om den grønne omstil-ling, hvilket i øvrigt er nævnt i ledelsesberetningen for regnskabsåret 2021.

Investeringen i solanlægget for år tilbage var et skridt i denne retning, og overvejelserne i relation til varmepumper/halmværk el. andet er næste skrift i denne retning.

Vi har allieret os med rådgivningsfirmaet Rambøll, og konklusionen er mundet ud i et halmværk.

Benjamin Larsen fra Rambøll vil nærmere redegøre for halmværksplanerne under dagsor-denspunktet.

Ved etablering af halmværk vil vi blive langt mindre sårbare i relation til behovet for fossile CO2 kvotekrævende brændstoffer, men vil fortsat ikke kunne undvære det helt i de største energiafhængige dage.

Lad os komme i gang med dagsordenen.

Valg af dirigent!

 


--00--

 

 

Indlæg i relation til pkt. 2 i dagsordenen

I årsberetningen for året 2021 tilkendegav vi, at der var plan om investering i et mindre 1 MW varmepumpeanlæg. Dette har vi dog sat på pause, da den stipulerede udgift ikke stod i forhold til andre muligheder.

Sideløbende hermed har der endvidere været drøftet muligheden for etablering af et større varmepumpeanlæg og dette sat i forhold til etablering af et halmfyret anlæg. Benjamin Lar-sen fra Rambøll vil komme nærmere ind herpå.

Der har i mange år været tanker om etablering af et halmfyret anlæg, men reglerne har for-hindret, at man har måttet konvertere fra ”afgiftsbelagt brændsel” til ”ikke afgiftsbelagt brændsel”.

Som følge af et indgået energiforlig blev denne mulighed dog etableret i 2021, hvorfor det nu for alvor blev interessant at se på muligheden for et halmanlæg sat i forhold til en var-mepumpe.

Bestyrelsen besluttede i september måned 2021 at bestille Rambøll til at udarbejde oplæg til beslutningsgrundlag for et halmkedel anlæg sat i forhold til en luft-til-vand varmepumpe.

Beregningsforudsætninger i relation til samfundsøkonomien for et halmanlæg blev sendt i høring sidst på efteråret 2021 hos Kommunen, baseret på Rambølls beregninger. Halman-læg skal kunne konkurrere økonomisk i forhold til varmepumpe.

Konklusionen varmepumpe/halmanlæg blev, at strømprisens himmelflugt og bl.a. informa-tion fra andre værker om indstilling af varmepumpeanlæg til fordel for biobrændsel gjorde, at det blev mere og mere interessant med et halmværk, hvilket mere konkret blev forelagt bestyrelsen af Rambøll i marts måned 2022.

Og primo april måned 2022 blev der meddelt ”Go” til Rambølls igangsætning af selve pro-jektet Halmværk til Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, samtidig med at det blev besluttet, at generalforsamlingen skulle træffe endelig beslutning, når projektforslaget endeligt var ble-vet godkendt.

Projektforslaget blev i løbet af foråret udarbejdet af Rambøll og blev i forsommeren indleve-ret til Morsø Kommune til godkendelse.

I sensommeren har Morsø Kommune godkendt projektforslaget, og der er samtidig modta-get godkendelse/dispensation fra Lokalplanen til etablering af halmværket.

Rambøll har herefter udarbejdet egentlig forprojekt i løbet af september måned, og ud-budsmaterialet kan nu endelig udarbejdes og udsendes, såfremt generalforsamlingen til-slutter sig dette under pkt. 3 i dagsordenen.

Jeg vil nu overlade ordet til Benjamin Larsen fra Rambøll, som vil redegøre nærmere for projektet.

 

 


--00--

 

 


Indlæg om arbejdet med kommende varmeforsyningsplan


I løbet af de seneste år har der løbende været drøftelser om mulighederne og det evt. for-nuftige i at, under alle omstændigheder, de 2 fjernvarmeværker i Nykøbing indgik i et sam-arbejde, herunder at de lod sig sammenlægge.

Der har været afholdt møder herom ad flere omgange.

Fra bestyrelsen i Nykøbing Mors Fjernvarmeværk har der været udvist en positiv indstilling hertil, men det har tillige hele tiden været afgørende for os:

• At vore egne medlemmer ikke skulle komme til at betale en højere pris end de ellers ville komme til, hvis ikke samarbejdet etableredes, og i øvrigt efterlyste bestyrelsen en egentlig varmeforsyningsplan fra Kommunen.
Vi fandt at det var vigtigt at denne blev udarbejdet, da flere gaskunder allerede den gang var begyndt at etablere nye varmepumper, som således kunne begrænse inte-ressen for fjernvarme og som derved kunne være en hindring for udrulning af fjern-varme med økonomisk fordel.
• Dertil skal lægges, at såfremt Fjernvarmeværket skulle producere mere varme end hidtil ved en sammenlægning af Kommunens fjernvarmeanlæg, da ville det medføre yderligere produktion af gasproduceret varme med deraf følgende betaling af yderli-gere CO2 kvoter.


Men interessen fra bestyrelsens side var i øvrigt positiv også henset til, at vi nu er på vej med et halmfyret anlæg.

Henover forsommeren er der som bekendt kommet pres på kommunerne med at få udar-bejdet varmeforsyningsplan, som afskaffer gasområderne.

I forbindelse med dette har vi fra Fjernvarmeværkets side deltaget i møder, og det er nu forventningen, at Morsø Kommune ved hjælp af COWI-Consult offentliggør en varmeforsy-ningsplan i november måned. Den skal jo foreligge inden udgangen af året.

Umiddelbart er det vores forventning at under alle omstændigheder Nykøbings gasområde nu bliver udlagt til at kunne blive fjernvarmeområder.

Alene dette vil reelt medføre, at fjernvarmeområderne i forhold til i dag bliver udvidet til det dobbelte.

Det er et meget stort projekt med mange udfordringer.

Vi har fra Fjernvarmeværket stillet os positiv overfor denne kraftige udvidelse af fjernvar-menettet.

Morsø Kommune har indtil videre påtaget sig ”tovet” i forhold til arbejdet overordnet be-tragtet. Vi forventer, at der primo 2023 fra kommunens side vil fremkomme et projektfor-slag om udrulningen af fjernvarme.

Vi er endvidere blevet varslet, at vi vil blive kontaktet af en ekspert på området, som be-skæftiger sig med samarbejder/sammenlægninger af fjernvarmeværker.

Også denne henvendelse imødeser vi positivt, men har samtidig tilkendegivet, at såfremt der måtte blive tale om en egentlig frivillig sammenlægning, da vil det forudsætte, at vore medlemmer på en generalforsamling tilslutter sig dette.

Vi er i bestyrelsen i dette projekt meget opmærksom på:

• At vi skal se positivt på tankegangen om grøn omstilling.
• At vi skal se positivt på tankegangen om frigørelse af afhængigheden af fossile brændstoffer, og
• At vi fortsat skal være opmærksomme på at kunne levere vore forbrugere varme til den billigst mulige pris alle aspekter taget i betragtning.